Útulek v Troji - historieVznik útulku se datuje rokem 1992, kdy byl díky restituci přestěhován ze Sobína do ulice V Zámcích 56 v Praze 8. Přestěhováním se změnil i jeho název na„Psí domov“. Útulek v jeho prvopočátcích provozovala Liga na ochranu zvířat a sloužil pouze pro zatoulané a opuštěné psy s kapacitou pouhých 50 míst.

 

1993

Vzniká první městský útulek pro psy! „Psí domov“ přechází pod Městskou policii hlavního města Prahy. V krátké době se podařilo rozšířit také kapacitu na 70 míst, zpřísnila se a rovněž upravila evidence psů. Začíná velmi dobrá spolupráce se služebnami městské a republikové policie, s odbory jednotlivých městských částí a také s Městskou veterinární správou Praha, která toto zařízení dozoruje.

1995

Začíná postupná výstavba pražského útulku a navyšuje se počet míst v bývalém objektu chemické čistírny na celkových 120!


ruka pes2000

Provozovatelem útulku se stává Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy. Pokračuje započatá rekonstrukce, aby podoba útulku odpovídala vysokým nárokům na hygienické a veterinární předpisy ČR. V tomto roce přechází pod Správu služeb Městské policie hl. m. Prahy také odchytová služba, která zajišťuje odchyt a svoz toulavých a opuštěných psů, ale i jiných zvířat, jež jsou následně umísťována do dalších smluvních zařízení. V Trojském útulku vzniká i první městský pavilon koček s kapacitou 70 míst.

V květnu se psím útulkem v Troji začíná ozývat kromě smutného štěkání i kočičí mňoukání. Otevřením nového pavilonu se začíná konkrétně řešit problém zdivočelých koček. Každá kočka, která se odchytí, je ošetřena, naočkována, vykastrována a vrácena do lokality, kde byla odchycena. Žije dál ve svém biotopu, ale její rozmnožovací schopnosti jsou potlačeny. Jiná kategorie koček se do útulku dostává, když například ztratí majitele, děti mají alergii na zvířecí chlupy a podobně, avšak i tato výrazně domestikovaná zvířata bývají často odchycena na ulici jako toulavá - lidé se jich často zbavují vyhozením z bytu. Útulek přijímá opuštěná zvířata, stejně jako ta, která v lokalitách, kde jsou přemnožená, sám odchytává.

Rozšíření činnosti tohoto zařízení o problematiku koček vedlo ke změně názvu na "Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt".

2001

V červnu otevírá útulek nové prostory ve vstupní části areálu Útulku pro opuštěná zvířata v Troji. Návštěvníci útulku pro psy či kočky, přicházejí do příjemného prostředí, pracovníci útulku mají více místa pro svou práci. Původní vstupní objekt dosloužil a pro takové zařízení se již nehodil. Bylo potřeba dát do pořádku také západní část útulku ve směru od řeky. Interiér útulku, i zatím nedokončené sadové úpravy, však nasvědčují, že je zohledněno vše, aby psi, kteří se vinou člověka do zařízení dostanou, mohli přežívat v prostředí odpovídajícímu modernímu způsobu této služby na evropské úrovni. V prostředí útulku se cítí příjemně i návštěvníci, kteří si přicházejí vybrat nějaké zvíře. Prohlédnou si fotografie umístěných psů a personál jim v případě zájmu vybraného pejska přivede ukázat. Rozhodnutí, zda zvířeti poskytne nový domov, zůstává výhradně na každém návštěvníkovi.

povodne-12002

V rámci etapizace výstavby útulku byl v areálu postaven a zprovozněn objekt karantény pro štěňata. Vzhledem k množství neočkovaných štěňat přijímaných do útulku a nebezpečí přenosu infekčních nákaz byla tato část pro celé zařízení velmi významná.

Ničivé srpnové povodně se nevyhnuly ani Trojskému útulku a značně ho poškodily. Ohrožená zvířata se zaměstnancům útulku podařilo včas evakuovat a umístit ve zřizovaném městském útulku v Dolních Měcholupech a dalších podobných zařízení. Přestože všechny objekty byly zaplaveny, provoz zařízení, poté co voda opadla, nebyl nijak omezen.

2003

Loňské povodně ve velkém rozsahu poškodily administrativní budovu. V tomto objektu, který bylo nutné celý vyklidit, se nacházely kanceláře, kuchyň, pavilon koček, sociální zařízení a šatny zaměstnanců, sklady a denní místnosti pro ošetřovatele a odchytovou službu. Po dobu rekonstrukce byly všechny činnosti, v zájmu zachování provozu, přemístěny do provizorních prostor v rámci možností a kapacity areálu.

V červnu znovuotevřená administrativní budova poskytuje zázemí zaměstnancům, zahrnuje čtyři samostatné šatny pro muže a ženy, umývárny a sociální zařízení, dva sklady, kotelny, čtyři kanceláře pro jednotlivé úseky, dvě denní místnosti pro zaměstnance a přednáškový sál.

odchyt2005

Významným posunem v činnosti odchytové služby se od ledna stává rozšíření o veterinární asanaci, která zajišťuje svoz uhynulých zvířat ze zájmových chovů a zvířat nalezených na území hl. m. Prahy.

V rámci realizace další výstavby byly z preventivních důvodů před možným zatopením vodou přestěhovány technologie důležité pro celý chod zařízení ze suterénních prostor do nadzemního podlaží. Vybudováno bylo také dalších 50 míst pro psy, včetně výběhů a místní komunikace. Kapacita pro psy se tak rozšířila na současných 174 míst.

2006

Pro návštěvníky jsme připravili stálou expozici o jednotlivých odděleních a činnostech našich útulků. Trvale je umístěna v přednáškové části a je přístupná veřejnosti bezplatně po celý rok.

Vaše časté dotazy spadající do oblasti výchovy našich čtyřnohých kamarádů nás přivedli na myšlenku, zřídit pro občany poradnu. Proto v září, v budově vedle trojského útulku, zahájila bezplatný provoz Kynologická poradna, jejíž cílem je oslovení laické kynologické veřejnosti a vytvoření prostoru pro důležitou a často velmi podceňovanou osvětu majitelů psů.

V rámci projektu Kynologická poradna byla zprovozněna také bezplatná výcviková škola pro psy. Všechny tyto služby jsou zajišťovány strážníky - psovody z pražské městské policie.

2007

phoca thumb l  mg 7719V tomto roce došlo k ukončení další části plánované výstavby trojského útulku. Bylo odstraněno torzo bývalé kotelny na pevná paliva a byly provedeny výrazné terénní úpravy. V červnu byla otevřena nová část trojského útulku „ZOO koutek“. Děti i dospělí se zde mohou blíže seznámit s některými domácími zvířaty. Tento prostor je využíván také pro dočasné umístění jiných zvířat nalezených a odchycených na území hlavního města Prahy, jako jsou např. kozy, koně aj. Tento rok přešly útulky zpět pod správu Městské policie hl. m. Prahy.


2008

V tomto rose začal UPOZ  prostřednictvím MPHMP zajišťovat pravedelné smliuvní odborné praxe studentů středních a vysokých škol a to zejména Česká zemědělská universita v Praze, Trivis - střední škola veřejnoprávní a VOŠ prevence kriminality a krizového řízení, střední zemědělská škola Benešov u Prahy,VOŠ  ekonomických studií  Střední průmyslová škola potravinářských technologií Praha, Střední zemědělská škola veterinární Hradec Králové a České Budějivice, SVOPAP - vzdělávací centrum.

 

Uskutečnilo se v UPOZ  32 exkurzí s účastí 580 osob, dále se útulek zúčastnil 15 doprovodných veřejných akcí zajišťovaných v součinnosti s MP.

2009
V tomto roce se uskutečnilo v UPOZ 17 exkurzí s účastí 361 osob, dále se útulek zúčastnil 13 doprovodných veřejných akcí zajišťovaných v součinnosti s MP, z nichž jednou z největších byla akce Pes a já, která byla uváděna Zdeňkem Srstkou v Praze 4 Kunraticích.


2010

V tomto roce proběhlo v UPOZ  mezinárodní sympozium Welfare za účasti 150 odborníků z 50 států světa,  se zaměřením na poskytování péče toulavým a opuštěnýnm zvířatům,. V rámci akce proběhla prohlídka chovatelských zařízení UPOZ. Ze strany zúčastněných odborníků byla veškerá činnost UPOZ a úroveň chovatelských zařízení velmi kladně hodnocena jako jedna z nejlepších a nejfunkčnějších v Evropě.

 

Uskutečnilo se v UPOZ 27 exkurzí s účastí 716 osob, dále se útulek zúčastnil 11 doprovodných veřejných akcí zajišťovaných v součinnosti s MP.

2011
Došlo k rozšíření chovatelského zařízení v Troském útulku a to zoo koutku o 2 stájové boxy pro koně, s požností využití pro ostatní hospodářská zvířata, čímž došlo  k navýšení kapacity ustajovacích míst

 

Uskutečnilo se v UPOZ 42 exkurzí s účastí 549 osob, dále se útulek zúčastnil 12 doprovodných veřejných akcí zajišťovaných v součinnosti s MP.

2012
proběhla částečná obnova a rozšíření vozového parku odchytové služby UPOZ,. V rámci zkvalitnění asanační služby bylo pořízeno speciální asanační vozidlo Mitsubisi Santer, umožňující rychlé zabezpečení odstranění vedlejších živočišných produktů ( kadáverů) z veřejných prostranství. Dále bylo pořízeno nové odchytové vozidlo Iveco Daily, s moderním vybyvením pro odchyt zvířat. Pro zajištění a převoz hospodážských zvířat by l pořízen speciální přívěsný vozík pro koně. V rámci zabezpečení provozu byl pořízen velký dvounápravový přívěsný vozík.

 

kubisovaV tomto roce se uskutečnilo v UPOZ 15 exkurzí s účastí 225 osob, dále se útulek zúčastnil 18 doprovodných veřejných akcí zajišťovaných v součinnosti s MP.

 

2013
UPOZ se nevyhnul povodním, které zasáhly hl.m. Prahu. Byla zatopena útulková čistička odpadních vod. Do vlastních chovatelských prostor naštěstí voda nevnikla, zastavika se několik cm před spodní vstupní branou do areálu UPOZ. I tak již v tuto dobu byla zvířata preventivně přemístěna z přízemních prostor do vyšších pater, rovněž tak technika, krmivo a ostatní příslušenství.

 

V tomto roce byla zakoupena pro veterinární oddělení UPOZ inhalační narkotizační jednotka za účelem zkvalitnění veterinární péče.

 

V rámci zkvalitnění služeb pro návštěvníky a exkurzí odborných škol byla vytvořena stálá expozice exotických zvířat, např. hadi, želvy, žáby a další druhy zvířat, které byly původně nalezeny na území hl.m. Prahy. V závěru tohoto  roku proběhl jako každoročně Den otevřených dveří, tentokrát i za účasto primátora hl.m Prahy a ředitele MP HMP včetně čestného hosta Zdenka Srstky. Tento rok byla rekordní účast návštěvníků.

 

V tomto roce se uskutečnilo v UPOZ 15 exkurzí s účastí 225 osob, dále se útulek zúčastnil 18 doprovodných veřejných akcí zajišťovaných v součinnosti s MP.

 

auto odchyt2014
Pokračuje obnova vozového parku odchytové služby a to zakoupením dvěmi novými vozidly značky Ford se speciální vnitřní úpravou, zejména zabudovanými neprodyšnými kafilerními boxy, umožňujícími bezpečnou přepravu drobných kadaverů souběžně se zajišťováním odchytů.


 
2015

Do obou útulků bylo přijato celkem 3 733 zvířat, z toho psů 2 166, 1296 koček a 271 ostatních jiných zvířat. Veterinární asanační služba svezla z území hl. m. Prahy, 8 324 kg kadáverů. V průběhu tohoto roku bylo v Trojském útulku provedeno 36 exkurzí pro veřejnost s celkovým počtem 549 dětí i dospělých. Odbornou praxi vykonalo celkem v útulcích 138 studentů.

Doprovodných akcí pro širokou veřejnost se útulky účastnily v 11 případech. V závěru roku, kdy se pravidelně v Trojském útulku konal,, Den otevřených dveří,, 24.12 - 25. 12 navštívilo v těchto dnech cca 4 500 občanů i s dárky pro zvířata, které tvořily např. deky, pamlsky, pelíšky a hlavně suché krmení a to v objemu 8 tun, které zvířatům vydrželo více jak 6 měsíců.

2016

Rok 2016 byl pro útulky výjimečný. V tomto roce byla překročena hranice 80 000 přijatých zvířat od počátku útulku, který Městská policie hl. m. Prahy začala provozovat v roce 1993. Přesné číslo je ke konci roku 2016 - 81 540 zvířat. V tomto roce bylo přijato celkem 1998 psů, 1337 koček a ostatních jiných zvířat 258. Veterinární asanační služba svezla z území hl. m. Prahy 8 654 kg kadáverů. V Trojském útulku bylo provedeno celkem 48 exkurzí v počtu 850 osob, dětí i dospělých. Vysoké a střední veterinární školy z hl. m. Prahy měly na odborných praxích v útulcích 173 studentů. Doprovodných akcí pro veřejnost bylo v tomto roce 7. Mimořádný byl i „Den otevřených dveří“ konaný 24.12 -25.12. Návštěvnost velmi stoupala již před těmito dny a to již od pondělí 19.12. Za toto období navštívilo Trojský útulek cca 10 000 občanů i s rekordním počtem dárků pro zvířata. Dárky tvořily pamlsky, hračky, chovatelské potřeby a krmivo v rekordním počtu za celou existenci tohoto zařízení a to 9 tun. Toto krmení vydrží více než 6 měsíců pro psy.

 

Tento rok byl ale i velmi úspěšný co se týká rekonstrukcí a nového vybavení útulků. Útulek byl rozšířen o nové výběhy pro psy a tím došlo i k zlepšení zoohygieny, celkově opraven zoo - koutek, který za minulá léta poškodila hospodářská zvířata zvláště v případech, kdy se odchytila a do útulku převezla najednou dvě stáda. Samci, si dokazovali, kdo je z nich lepší a silnější. Oprava se týkala nejen výběhů, ale i chlívků např. pro ustájení prasat, koz a ovcí. Nově byl i vybudován i rybníček, který je určen pro kategorii vodních želv a využívá se i pro nalezené vodní ptactvo. U tohoto pak nechybí ani nový kurník a holubník. Dále byla nově zrekonstruována podlaha z jedné z hal, která si od povodní v r. 2002 sedala, až došlo k porušení izolací.

 

Z darů od občanů byl zakoupen nový rentgen pro malá zvířata do útulku v Měcholupech, dále byla provedena digitalizace rentgenů v obou útulcích. Trojský útulek kompletně nově vybavil veterinární laboratoř o nové komponenty a přístroje, pro operační sál byla zakoupena operační lampa včetně sterilizátoru na chirurgické nástroje. Vzhledem k velkému počtu zvířat, která se do útulku dostávají ve špatném stavu se zanedbanou srstí a nutnosti tedy i koupelové léčby, byla zakoupena koupací vana s léčebnou perličkovou vířivkou, sušička na psy a upravovací stříhací stůl V neposlední řadě byly z darů zakoupeny dvě průmyslové pračky, které slouží pro praní dek, které se dávají pro zvířata a které se prakticky za celý den nezastaví. Pro velké množství přijímaného exotického ptactva byla zakoupena i vyhřívaná voliéra.

 

 

 

 

seznam 300x600px